ข้าวหอมมะลิไทย

ข้าวหอมมะลิไทย หนึ่งเดียวในโลก

    ตราสัญลักษณ์“ข้าวหอมมะลิไทย” หรือ “THAI HOM MALI RICE” เป็นเครื่องหมายรับรองที่กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้จดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อแสดงความเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทยและมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทยที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์นี้ อันได้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโรงสี ผู้จัดจำหน่าย รวมถึงผู้ส่งออก จะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองดังกล่าวจะออกเป็นหนังสือรับรองซึ่งมีระยะเวลาคราวละ 3 ปี
    ข้าวหอมมะลิไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากสามารถปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้ง บนสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสมเฉพาะในบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย จึงจะได้มาซึ่งข้าวสารเมล็ดขาวบริสุทธิ์รูปทรงเรียวท้องไข่ สีขาวดุจสีของดอกมะลิ รสชาติเหนียวนุ่มและมีกลิ่นหอมอบอวลตามธรรมชาติคล้ายกลิ่นใบเตย ข้าวหอมมะลิไทยแท้ๆ มีเพียงหนึ่งเดียวจากประเทศไทยเท่านั้น สังเกตได้จากตราสัญลักษณ์ “THAI HOM MALI RICE” ซึ่งประทับอยู่บนบรรจุภัณฑ์ข้าวที่ส่งออกสู่มือผู้บริโภคทั่วโลก