คุณประโยชน์ ทางโภชนาการและโภชนบำบัด

Benefits Thai Rice

Nutritional Value of Thai Rice
   Thai rice has many benefits. Packed full with beans, it is a diet that provides energy to life, makes the body grow strong, as it is rich in all sorts of valuable nutrients. At the same time, rice offers a nutritional therapy or is a medicine that helps prevent and treat diseases. Eating rice is a good choice for the health of everyone, male or female, young or old, as it is gluten free, thus does not cause allergies. And the richness in nutrients of the various strains of rice further helps to promote a healthy body.
คุณค่าสารอาหาร
Nutrition
ข้าวหอมมะลิแดง
Red Brown HOM MALI Rice
ข้าวกล้องหอมมะลิ
Brown HOM MALI Rice
ข้าวสิงข์หยด
Sangyod Rice
ข้าวไรซ์เบอร์รี่
Riceberry
ข้าวหอมนิล
Hom Nil Rice
ข้าวสินเหล็ก
Sin Lek Rice
ข้าวลืมผัว
Luem pua Rice
ข้าวก่ำล้านนา
Kum Lanna Rice
ข้าวเหนียวสันปาตอง
San Pa Tong Glutinous Rice
คาร์โบไฮเดรต
Carbohydrate
ไฟเบอร์
Fiber
ธาตุเหล็ก
Iron
สารต้านอนุมูลอืสระ
Antioxidant
ทองแดง
Copper
สังกะสี
Zinc
เบต้าแคโรทีน
Beta Carotene
ลูทีน
Lutein
วิตามิน B1 B2 B6
Vitamin B1 B2 B6
วิตามิน E
Vitamin E
โปรตีน
Protein
แคลเซียม
Calcium
ฟอสฟอริส
Phosphorus
แมกนีเซียม
Magnesium
โพเเทสเซียม
Potassium
โพลีฟีนอล
Poly-Phenols
ไนอะซิน
Niacin
โฟเลต
Folate
แกมมาโอไรซานอล
Gamma Oryzanol
Thai Rice: Full Benefit… Free from Gluten
   Gluten is a kind of protein found in wheat, barley, rye, and oats. Gluten is also mostly found in products made from wheat flour, such as bakery, pies and cakes. An the increasing number of people, mostly in the Western world, have developed gluten allergy. Ingesting even a speck of gluten will make people with the allergy develop serious intestinal inflammation, flatulence, diarrhoea, nausea, vomiting, or feeling numb in limbs. Thai rice is gluten-free and is considered a very good alternative for people having such an allergy.
ข้าวไทย...ไร้กลูเตน
Brown Rice: Whole Grain Nutrition
   Brown rice is rice that is stripped off only oneof its layers. It is a full grain with yellowish brown colour. Most importantly, brown rice retains more nutrients than polished rice because most nutrients of rice is packed inside a small part of rice grain called rice germ and rice bran. A research has found that brown rice contains more than 15 important nutrients, but after the grain is polished, some of the important nutrients are removed. Consumption of brown rice, therefore, is good for health.
ตารางเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารระหว่างข้าวกล้องและข้าวขัดสี

Multi-coloured Rice… Multiple Benefits
   Thai rice has a great variety of colours, from black or dark purple to ruby red, yellow, gold, brown and white. The colours of rice are useful in different ways. Within the various pigments there is a richness of nutrients such as polyphenols, anthocyanin, vitamin E, lutein, beta-carotene, gamma-oryzanol, which are all antioxidants useful in preventing diseases such as cancer, coronary thrombosis, cataract, arthritis and so on. Regular consumption of different types of rice, especially rice with darker colours; such as Red Hom Mali, Khao Kaw, and Black Hom Mali; can increase the level of autioxidants in our body.

Thai Rice and its Antioxidants

Rice and Dietotheraphy
   In addition to the well-known nutritional values and benefits, rice is also known to have medicinal therapeutical values. Some strains of rice are rich in antioxidants, helping the body to prevent and fight against cancer cells. Some strains of rice give energy; some help with digestion and excretion; some have high level of glucose, some have low glycaemic; index suitable for people with diabetes.

Red Hom Mali Rice: Rice for People with Diabetes

Rice to Fight Diabetes
   Knowing rice better and eating a variety of strains will help reduce blood sugar levels in diabetic patients, because each species has its own value and the Glycaemic Index (GI) varies from one species to the next. Rice with a high GI means that its starch promptly turns to sugar during digestion and the sugar level in the blood rises fast, whereas a low GI means a slow conversion of starch into sugar and a steady level of sugar in the blood. Rice varieties with a low GI are Red Rice, Red Hom Mali Rice, Yellow Rice and Sin Lek Rice. Eating brown rice or half-polished rice also helps lower blood sugar level because brown rice is rich in fibres delaying the starch-to-sugar process, making you feel full longer and easing digestion as well.

Black Hom Mali Rice: Energising Rice

Paddy Power
   Low GI varieties of rice are good for diabetic patients, but high GI varieties are also beneficial, as swift conversion of starch into sugar brings instant power to the body, which is suitable for those who must use much energy. Such rice can be made into supplementary food or drinks for athletes, patients, and these in need of extra power. High GI rice varieties are Black Hom Mali, Kam Noi and Pong Aew Rice. And as a rule, sticky rice has a higher glycaemic index than white rice.

The glycaemic index of rice varieties as measured by the RAG (Rapidly Available Glucose). This means the amount of glucose from the enzymatic digestion of carbohydrates quickly, within 20 minutes (g/100g)

Germinated Brown Rice: Great Antagonist of Alzheimer’s Disease

Germinated Brown Rice: Helps Reduce Stress
   Germinated brown rice is obtained through a process of soaking and curing, until small roots grow out of the rice germ. During this germination process, a biochemical change takes place inside the grain, causing the appearance of an amino acid called gamma amino butyric acid (GABA), which is an important neurotransmitter in the central nervous system. It plays a balancing act in the brain, helping you to relax and sleep well. So eating germinated brown rice will help reduce stress, anxiety and insomnia.

   A research by Kasetsart University in collaboration with a Japanese institution has found that germinated brown rice contains 15 times more GABA than ordinary brown rice and regular consumption may help prevent Alzheimer’s disease and slow the deterioration of eye and brain cells. Medical circles abroad are also using GABA to treat neurological disorders.
Eat Thai Rice… Fight Obesity
   It is general knowledge that excessive consumption of rice will affect your body weight. Rice is mostly carbohydrate, which is later transformed into glucose. If the human body is not able to make use of the energy intake, it will store the excess in the form of fat. But if we choose to eat rice with easy-to-digest complex carbohydrate and vitamin B, the digestive system will work more smoothly, with high fibre extraction, no excess, and prolonged repletion. Brown rice, therefore, is the final answer to those on serious diet regime.In addition, the consumption of germinated brown rice with high level of GABA will also help reduce the amount of fat stored in our body as the rice will stimulate the regeneration of growth hormones – burning fat and generating muscles.