สถิติผลผลิตทั่วโลก

สถิติความต้องการใช้ทั่วโลก

สถิตินำเข้าทั่วโลก

สถิติส่งออกทั่วโลก

การส่งออกข้าวไทยแยกตามประเทศ

 

การส่งออกข้าวไทยแยกตามชนิดข้าว

 
  ข้าวไทยที่ส่งออกไปยังตลาดโลกมีความหลากหลายอันเนื่องมาจากการมุ่งเน้นพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ซื้อในตลาดโลกที่มีรสนิยมความชอบและพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาค ทั้งนี้ อาจสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ข้าวไทยออกได้เป็นประเภทหลัก ๆ
มาตรฐานและกฎระเบียบในการส่งออก
  ข้าวเป็นธัญพืชและทรัพยากรอาหารที่สำคัญของโลก ประชากรโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศแถบภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง รวมไปถึงในทวีปแอฟริกาอีกหลายประเทศนิยมรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก ข้าว จึงเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่ส่งผล กระทบอย่างกว้างขวางต่อประชากรโลก ด้วยวัฒนธรรมและรสนิยมในการบริโภคข้าวในแต่ละภูมิภาคของโลกมีความแตกต่างกันไป โดยมีการคาดการณ์ว่าในระยะยาวแล้วความต้องการบริโภคข้าวจะมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งความต้องการของตลาดมีความซับซ้อนมากขึ้นจากการเติบโตของสังคมเมืองและชนชั้นกลางทำให้ความต้องการข้าวคุณภาพสูงขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีความหลากหลายทั้งทางโภชนาการและความปลอดภัย ในขณะที่ความต้องการข้าวคุณภาพต่ำจะมีสัดส่วนที่ถดถอยลง
ข่าวสารและสถานะการณ์ข้าวโลก