ข้าวอินทรีย์

ข้าวอินทรีย์ไทย ของขวัญจากธรรมชาติ

    ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ และภูมิปัญญาไทยในการเพาะปลูกข้าวตามวิถีธรรมชาติที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษ เกษตรกรไทยและประเทศไทยจึงมีศักยภาพสูงในการผลิตข้าวอินทรีย์ ประกอบกับยังมีพื้นที่เพาะปลูกมากมายในปัจจุบันที่ยังคงมีสภาพธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ปราศจากสารเคมี เมื่อผนวกกับความพิถีพิถันในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตามมาตรฐานสากล ข้าวอินทรีย์ไทยจึงได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว
    กระแสความตื่นตัวด้านการผลิตข้าวอินทรีย์เกิดขึ้นในกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการข้าวไทย โดยมีหน่วยงานของรัฐให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมตรวจสอบตามแนวทางมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ระดับสากล อาทิ สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM), มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรป เป็นต้น พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้ตราเครื่องหมายรับรองข้าวอินทรีย์ซึ่ง อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนของผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อการค้าและการส่งออก